Jubileumactiviteiten 2010

De stichting VKM bestond in 2010 40 jaar. Het bestuur wilde in dit jaar een speciaal geschenk geven 
aan de Nederlandse samenleving. Het heeft gekozen voor een op te richten 'Landelijk Opleidingscentrum 
Aanpak Kindermishandeling' (LOAK) 
dat een gezamenlijk project is van het Kinder- en Jeugd Traumacentrum 
in Haarlem en Fier Fryslan, expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties.

Het probleem

De Stichting VKM heeft ondermeer als doel: de bescherming van kinderen tegen kindermishandeling. 
Er is nog heel wat bescherming nodig: Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 107.000 kinderen en jongeren 
van 0 tot 18 jaar in Nederland blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling 
(Van IJzendoorn e.a., 2007).

 

Mishandelde kinderen lopen, indien niet behandeld, een groot risico op een verstoorde ontwikkeling, op her-traumatisering en op het voortzetten van de ?cycle of violence?. In wetenschappelijk onderzoek in het buitenland (Felitti e.a. 2001) is dit overtuigend aangetoond. Bij niet behandelen van kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) zijn ernstige (persoonlijkheids)problemen later in het leven vaak het gevolg. Toegankelijke en effectieve hulp voor de kinderen van NU is hard nodig. In de eerste plaats voor de kinderen zelf. Maar ook voor de samenleving als geheel. 

Chronisch getraumatiseerde kinderen lopen, indien niet behandeld, de kans in de volwassenheid de grootste gebruikers van de gezondheidszorg te worden. 

De kosten als gevolg van onderbehandeling in Nederland zijn geschat op € 2 Ó 3 miljard per jaar (LCVT, 2009).
Uit onderzoek (Felitti e.a., 1998) blijkt dat (vroeg) ingrijpen bij mishandeling, psycho-educatie en/of therapeutische interventies aan kind en ouders, veel schade kunnen voorkomen, zowel op de korte als lange termijn.

Wat wil de stichting VKM?

De Stichting VKM is van mening dat er anno 2010 veel méér moet worden ge´nvesteerd in de opleiding en deskundigheidsbevordering van professionals, die met mishandelde kinderen en jeugdigen te maken (kunnen) krijgen. De stichting wil dit jaar de benodigde fondsen voor een 'Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling' (LOAK) werven.

In de hele Nederlandse aanpak van kindermishandeling staat preventie tot nu toe centraal. Maar: hoe goed preventie ook werkt, preventie alleen al nooit toereikend zijn, er zullen altijd kinderen en jongeren ijn die behandeling nodig hebben omdat zij mishandeling meegemaakt hebben.


 

Het KJTC Haarlem en Fier Fryslan zijn samen goed in staat het LOAK vorm te geven. KJTC Haarlem en
Fier Fryslan hebben de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan in het geven van scholing, zij hebben
dezelfde visie en opzet en kunnen goed met elkaar samenwerken.

Van essentieel belang is dat zij opleiders in kunnen zetten die de klinische behandelpraktijk goed kennen. 
Het zijn de behandelaren die dagelijks met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorger werken die les gaan 
geven. Dat heeft een enorme meerwaarde en vormt een unieke bijdrage in Nederland.

In de eerste drie jaar heeft het LOAK totaal € 1.117.258 nodig om een zichzelf financierend opleidingscentrum 
te worden. Vanaf het vierde jaar kan het centrum zonder financi?le steun op eigen benen staan. 
De stichting VKM wil in dit jubileumjaar het genoemde bedrag werven om zo de start van het LOAK te realiseren.

Waarom opleiding en deskundigheidsbevordering?

Een opleidingscentrum dringend noodzakelijk

Het zal niet verbazen dat waar behandeling nog zo in de kinderschoenen staat dit des te meer geldt 
voor opleiding en deskundigheidsbevordering in diagnostiek en behandeling van mishandelde kinderen. 
Opleidingen op een goed niveau en gegeven door ervaren hulpverleners zijn dan ook een noodzakelijke
voorwaarde om tot de gewenste kwaliteitsverbetering in de hulpverlening te komen. Het is een plicht voor 
een land dat de VN Rechten van het Kind heeft geratificeerd (08-03-1995) om hiervoor zorg te dragen.

De Stichting VKM is van mening dat er anno 2010 veel méér moet worden ge´nvesteerd in de opleiding en deskundigheidsbevordering van professionals, die met mishandelde kinderen en jeugdigen te maken (kunnen) krijgen.

De stichting VKM wil in haar jubileum jaar fondsen werven voor het opbouwen van een Landelijk 
Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling (LOAK). Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in 
Haarlem en Fier Fryslan (expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties), 
zijn hierin kernpartners.

Het einddoel

Het doel van het Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling wordt:

Het opzetten van een integrale opleiding voor (toekomstige) behandelaren van mishandelde kinderen 
en jongeren.


Deze opleiding is gericht op behandelaren (minimaal HBO niveau). Het onderwijsprogramma moet 
verder ontwikkeld en uitgewerkt worden. De eerste opzet: de opleiding vindt tweewekelijks plaats, 
duurt een jaar (22 cursusdagen) en bestaat in elk geval uit de volgende (gebleken effectieve) onderdelen:

Ga naar 'Opleidingen voor hulpverleners'

Het tweede doel van het Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling wordt:

Een ondersteuningsaanbod opzetten voor professionals die met kinderen en jongeren werken en een ondersteuningsaanbod opzetten voor instellingen die met jeugdigen werken gericht op het ontwikkelen van een integraal veiligheidsbeleid.

 Dit aanbod is gericht op het creŰren van een veilig (pedagogisch) klimaat en het signaleren van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Belangrijk aandachtspunt daarbij is om professionals aan te moedigen om ?hun onderbuikgevoel? serieus te nemen.

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding supervisie over hun behandelingen van een gespecialiseerde traumabehandelaar met minimaal een opleiding als GZ psycholoog en 5 jaar ervaring.

Naast deze opleiding gaat het LOAK op aanvraag en op maat in het hele land voorlichting, scholing en training verzorgen op alle bovengenoemde (deel)gebieden.

Opleidingen voor hulpverleners

 

Modules voor de diagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling:

   -  Het forensisch verantwoord interviewen van kinderen

   - Medische diagnostiek

   - Onderzoek naar de psychoseksuele ontwikkeling

   - Afnemen, scoren en interpreteren van (trauma)vragenlijsten

Modules voor de behandeling van mishandelde kinderen en jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s):

   - Training in onder meer de Horizonmethodiek. Deze methodiek is een cognitief-gedragsmatige
?  groepsbehandeling voor kinderen/jongeren met een parallelaanbod voor hun 
?  niet-mishandelende ouder(s).

   - Individuele cognitieve gedragstherapie

   - Behandeling van jeugdigen met seksuele gedragsproblemen (slachtoffer en/of pleger)

   - Daderbehandeling (in samenwerking met de Waag, die deze module zal verzorgen)

Modules voor secundaire preventie:

   - Signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling.

   - Veilig Samen Wonen: een veiligheidsbevorderend programma voor kinderen en voor groepsleiders 
?  in tehuizen Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om seksuele veiligheid (inmiddels een speerpunt van 
?  het Ministerie Jeugd en Gezin en de Inspectie Jeugdzorg)

   - Train de trainer: module om in de eigen instelling scholing, voorlichting en training aan professionals 
?  over kindermishandeling te kunnen geven.


Uw bijdrage is welkom

Stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. 
Zij kan dit slechts met steun van derden. Als u de werkzaamheden van Stichting VKM wilt ondersteunen dan 
kunt u een eenmalige schenking doen, maar u kunt ook donateur worden.

Voor een door u zelf te bepalen vast bedrag per jaar heeft u dan de zekerheid dat u structureel een 
belangrijke impuls geeft aan (baanbrekende) initiatieven die helpen kindermishandeling te voorkomen 
en bestrijden. U maakt dan deel uit van ons donateursbestand en wordt vervolgens op de hoogte gehouden 
van wat er met uw geldelijke steun wordt gedaan.

Natuurlijk kunt u Stichting VKM ook in uw testament als begunstigde opnemen! 

Het rekeningnummer van de Stichting VKM is 311500 ten name van Stichting Voorkoming 
van Kindermishandeling.

Symposium 10 december

Symposium ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum                   drs. J. van Bavel

Op vrijdag 10 december 2010 vond een symposium plaats in het 
Kinderrechtenhuis in Leiden. Alle mensen die zich beleidsmatig 
bezig hielden met de aanpak van kindermishandeling, waren van 
harte welkom. Het programma bevatte onder meer een 
presentatie van drs. J. van Bavel, regiomanager van de Jeugdriagg 
Haarlem, over de plannen voor een Landelijk Opleidingscentrum 
Aanpak Kindermishandeling. 

Voor de bijeenkomst ontvingen alle beleidsmakers (ambtelijke en 
bestuurlijk) die op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau beslissen 
over de toewijzing van gelden voor de aanpak van kindermishandeling 
een uitnodiging.